Privacyverklaring

Privacy op onze website

STT-produkties maakt gebruik van Google Analytics om te kijken hoe we de website kunnen verbeteren en meer aan kunnen laten sluiten op de wensen van de bezoekers van onze website. Hiernaast maken we op onze website gebruik van embedded video van YouTube en Vimeo. Deze kanalen plaatsen cookies op het moment dat u een video bekijkt. Daarom zijn wij er toe verplicht een cookie-melder te hebben op onze website.

Welke gegevens verzamelen wij

STT-produkties neemt uw privacy zeer serieus en beheert en/of verwerkt persoonsgegevens volgens minimaal één van de zes wettelijke grondslagen van verwerking persoonsgegevens. STT-produkties verwerkt alleen gegevens van contactpersonen van theater-, onderwijs-, en cultuureducatieve instellingen. STT-produkties koopt geen persoonsgegevens in bij derde partijen.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken t.b.v. onze service en dienstverlening:


  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Geslacht (dit gebruiken wij om de juiste aanhef te gebruiken in onze communicatie)
  •  Indien door u opgegeven: uw privé- en/of uw zakelijke gegevens m.b.t. contracten, financiële of andere overeenkomsten en diensten.

Met welk doel worden de gegevens verzameld?

STT-produkties behandelt uw gegevens uiterst zorgvuldig.  Voorop staat dat we ons in alle gevallen houden aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

STT-produkties gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • de organisatie van een evenement
  • het versturen van nieuwsbrieven en brochures, waarbij we u informeren over ons aanbod
  •  het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken
  • het verstrekken van informatie over producten en/of diensten van STT-produkties

Met welke partijen werkt STT samen?

STT-produkties gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: System One (voor contactgegevens, boekingen, contracten en facturatie) en La Posta (voor het versturen van nieuwsbrieven). Met deze bedrijven heeft STT overeenkomsten waarin de privacy van de gegevens gewaarborgd is.

Bewaartermijn

STT-produkties bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De gegevens worden geregistreerd binnen de systemen die STT  gebruikt, waarbij duidelijk is wie welke gegevens heeft en beheert.

Verstrekken gegevens aan derden

STT-produkties verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de organisatie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van dit recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@sttprodukties.nl.

 

Om misbruik te voorkomen dient u dit verzoek in te dienen door middel van uw e-mail adres dat bij ons bekend is.

 

STT-produkties wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid

Alleen de directe medewerkers van STT hebben toegang tot de gegevens. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer het idee ontstaat dat dit toch is gebeurd neem dan contact met ons op via info@sttprodukties.nl.